Választmány

Szerkesztő képe

Szerkesztő, 2011, augusztus 26 - 11:15

A VÁLASZTMÁNY
1. A választmány a közgyűlés által 4 évre választott szerv, amely gondoskodik az alapszabályban, valamint a közgyűlés határozataiban foglaltak végrehajtásáról. A közgyűlések közötti időszakokban dönt az egyesületet érintő mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A választmány működését és ügyrendjét a választmány által elfogadott
ügyrendi szabályzat határozza meg.
2. A választmány – az ügyvezető elnökség választott tisztségviselőivel együtt – a közgyűlés által választott 15 tagból, valamint a mindenkori szekcióvezetőkből áll.
3. A választmány jogköre és feladatai
- elkészíti az egyesület éves munkatervét és pénzügyi tervét;
- megállapítja az egyesület évi költségvetését;
- dönt a tagfelvételekről és kizárásokról;
- javaslatot tehet emlékérmek és egyéb kitüntetések adományozására;
- az egyesület keretében szakterületi szervezeteket (szekciókat) létesíthet és megállapíthatja azok
működési szabályait. A tagok bármely szekció munkájában részt vehetnek;
- saját köréből, illetve felkért egyesületi tagokból szakmai és érdekvédelmi kérdések megvitatására,
véleményezésére bizottságokat állíthat fel;
- megtárgyalja az ügyvezető elnökség éves beszámolóját.
4. A választmány üléseit félévenként tartja, azonban indokolt esetben – a választmányi tagok legalább 25%-ának javaslata alapján – bármikor össze lehet hívni. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyek az egyesület valamennyi tagjára kötelezőek. Szavazati joggal a közgyűlés által közvetlenül választott 15 tag, és az egyesület titkára rendelkezik. A szekcióvezetők az üléseken tanácskozási- és javaslattételi joggal vesznek részt. Határozatképességi aránya azonos a közgyűlésével.
A választmány összehívására az elnök, akadályoztatása esetén az elnökség jogosult. Az ülést írásban kell összehívni. Az ülés helyéről, időpontjáról legalább 10, a tervezett napirendi pontokról – az esetleges előterjesztések egyidejű megküldésével – legalább 5 munkanappal korábban kell értesíteni a választmány szavazati joggal rendelkező tagjait, valamint az állandó és eseti meghívottakat. A meghívó elektronikus úton is továbbítható. A választmány ülései nyilvánosak.
(részlet az MLE Alapszabályából)
 

Legfrissebb képeink

MLE_vgy_2012_Szeged091.JPGMLE_vgy_2012_Szeged090.JPGMLE_vgy_2012_Szeged089.JPGMLE_vgy_2012_Szeged088.JPGMLE_vgy_2012_Szeged087.JPG